Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcachhttp://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACHpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiskaw Kielcach z dnia 17 stycznia 2018, znak WOO-I.4233.2.2017.PW.1 , w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i podanie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Odtworzenie retencji dolinowej doliny rzeki Nidy w miejscowości Korytnica” realizowanego w ramach projektu „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000 – etap I”. Inwestor - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiskaw-kielcach-z-dnia-17-stycznia-2018-znak-woo-i-4233-2-2017-pw-1http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiskaw-kielcach-z-dnia-17-stycznia-2018-znak-woo-i-4233-2-2017-pw-1Fri, 19 Jan 2018 07:30:00 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiskaw Kielcach z dnia 17 stycznia 2018, znak WOO-I.4260.21.2017.KSz.8 , w sprawie zawiadomienia o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Nizinach i kanalizacji sanitarnej w Nizinach i Januszkowicach”- Etap II- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nizinach i Januszkowicach” http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiskaw-kielcach-z-dnia-17-stycznia-2018-znak-woo-i-4260-21-2017-ksz-8http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiskaw-kielcach-z-dnia-17-stycznia-2018-znak-woo-i-4260-21-2017-ksz-8Fri, 19 Jan 2018 07:30:00 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 16 stycznia 2018, znak WOO-I.4200.4.2015.MM.22, WOO-I.4200.5.2012.KT.67, w sprawie zawiadomienia o wystąpieniu do Inwestora o rozważenie zmiany wnioskowanego wariantu na inny wariant możliwy do realizacji w ramach prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi ekspresowej S-74 na odcinku Przełom/Mniów – węzeł „Kielce – Zachód” http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-16-stycznia-2018-znak-woo-i-4200-4-2015-mm-22-woo-i-4200-5-2012-kt-67http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-16-stycznia-2018-znak-woo-i-4200-4-2015-mm-22-woo-i-4200-5-2012-kt-67Thu, 18 Jan 2018 07:30:00 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 16 stycznia 2018, znak WOO-I.4260.57.2017.AM.6, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji z dnia 16.01.2018 r., znak: WOO-I.4260.57.2017.AM.5, o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce, gmina Daleszyce” http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-16-stycznia-2018-znak-woo-i-4260-57-2017-amhttp://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-16-stycznia-2018-znak-woo-i-4260-57-2017-amThu, 18 Jan 2018 07:30:00 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 15 stycznia 2018, znak WOO-I.4260.45.2017.PW.11 , w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji z dnia 15.01.2018 r. znak: WOO-I.4260.45.2017.PW.10 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów” http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-15-stycznia-2018-znak-woo-i-4260-45-2017-pw-11http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-15-stycznia-2018-znak-woo-i-4260-45-2017-pw-11Wed, 17 Jan 2018 07:30:00 +0100